Privacyverklaring van Innerguiding

Het adres van onze website is: https://innerguiding.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-09-2021.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen, indien van toepassing, voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
De bewaartermijn is voor cliënt dossiers 20 jaar, 7 jaar voor de financiële administratie.

Privacy op de zorgnota
• Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Betreft bij inschrijving voor de nieuwsbrief

Bij inschrijving op de nieuwsbrief, het sturen van een reactie via het contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere dat:

  • Er wordt duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
  • De verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst gevraagd om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht gerespecteerd om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het inschrijven op een nieuwsbrief, een bericht sturen, een reactie via het contactformulier, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• E-mailadres

Na inschrijving op de nieuwsbrief ontvangt u een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. Daarna wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking gegevens aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn werkzaam in de welzijnszorg of ziekenzorg. U wordt van tevoren op de hoogte gesteld van dit voornemen en om uw toestemming word gevraagd.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bezoek aan deze site bij te houden. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Bewaartermijnen

Nieuwsbrief: de gegevens die u verstrekt heeft bij aanmelden op de nieuwsbrief worden verwijderd, wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. De gegevens die u tijdens de begeleiding heeft verstrekt vallen onder een wettelijke bewaar termijn. Reactie via reactieformulier: uw naam en e-mailadres bij uw reactie worden enkel zichtbaar voor mij opgeslagen. Wilt u deze laten verwijderen, dan kunt u contact met mij opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over het privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via info@innerguiding.nl. U kunt dan een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die met uw toestemming gebruikt worden, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kan u daarbij worden gevraagd om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Innerguiding behoudt zich het recht voor wijzigingen op de website door te voeren, er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie op de website.

Voor al mijn diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV) van toepassing. Alle therapeutische handelingen zijn onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Hartelijk bedankt voor het doorlezen van deze gegevens. Ik ga voor een prettige samenwerking.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
WhatsApp